BVJA

Privacyverklaring BVJA B.V.

Deze verklaring geeft informatie over hoe BVJA omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Postadres: Bazarstraat 27
2518 AG  Den Haag
telefoon: 06 512 890 72
www.bvja.nl
michel@bvja.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BVJA B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Adviezen en overige diensten

1.   De verwerking van NAW, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens legitimatie, financiële gegevens (afrekening zaak) persoonsgegevens, ten behoeve van het voorbereiden en afhandelen van onderhandse overeenkomsten, het verstrekken van persoonsgegevens door middel van doorzending van concepten en dossierstukken aan derden, alles met toestemming van de cliënt, heeft de volgende doeleinden en vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang:

      –     het uitvoeren van de opdracht gegeven door de cliënt;
      –     informeren van derden op verzoek van cliënt;
      –     op grond van toestemming van de cliënt.

2.   De verwerking van naam en contactgegevens bij het verzamelen, vastleggen en gebruiken van gegevens voor het aanleggen van registratie ten behoeve van acquisitie en/of nieuwsbrieven vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang:

      –     marketing en acquisitie;
      –     op grond van toestemming van de cliënt.

3.   De verwerking van NAW en bankrekeningnummer bij het verzamelen, vastleggen en gebruiken van gegevens door de financiële administratie heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:

      –     kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen;
      –     wettelijke verplichting op grond van artikel 2:10 lid 3 en 4 Burgerlijk Wetboek, artikel 52 van de Algemene Wet inzake
              Rijksbelastingen, de selectielijst (122).


Dienstverlening BVJA

BVJA vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
–     het uitvoeren van opdrachten, het opstellen van overeenkomsten, voor advies of andere diensten;
–     voor doelen waarvoor u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.


Doorgeven (delen) van uw persoonsgegevens

BVJA geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat dat echt noodzakelijk is om in uw opdracht uit te voeren werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.


Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door BJVA niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVJA B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michel@bvja.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BVJA B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BVJA B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michel@bvja.nl